Nákupní košík 0 produktů

OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového obchodu

DÁRKY PRO RADOST

Jiřina Kopuletá

se sídlem Lysovice 116

identifikační číslo: 704 83 124

zapsané v živnostenském rejstříku

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

na internetové adrese www.darky-pro-radost.cz

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.     Tyto obchodní podmínky („dále jen obchodní podmínky“) firmy Dárky pro radost Jiřina Kopuletá, identifikační číslo 70483124, zapsaný v živnostenském rejstříku Městského úřadu Vyškov (dále jen „prodávající“) upravují v souladu  s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)  uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese  www.darky-pro-radost.cz dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky(dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek
1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodními podmínkami
1.4.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání internetového obchodu a další související právní vztahy.
1.5.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
1.6.      Vzhledem k tomu, že předmětem internetového obchodu jsou i alkoholické výrobky, je součástí obchodních podmínek toto UPOZORNĚNÍ:
Zákaz prodeje alkoholu mladistvým osobám do 18 let. Zákazník, kupující alkohol, odesláním objednávky souhlasí s obchodními podmínkami a potvrzuje tak, že přesáhl věku 18let a neporušuje tak zákon.

 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1.         Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.         Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. 
               Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
               Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné  
2.3.         Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
               Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.         Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.         Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.         Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
2.7.         Vytvoření Uživatelského účtu není podmínkou pro objednání zboží v internetovém obchodě, resp. uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

3.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.         Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.2.         Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3.         Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.3.1.      objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.3.2.      způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.3.3.      informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4.         Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně (nejpozději do dvou pracovních dnů) po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na  adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)
3.5.         Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či  telefonicky).
3.6.         Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.7.         Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3.8.         Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
3.9.         Odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní internetovéhoobchodu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.Jakékoliv úpravy těchto obchodních podmínek, reklamačního řádu či podmínek kupnísmlouvy ze strany kupujícího musí být prodávajícím samostatně potvrzeny - za jejichpřijetí prodávajícím se nepovažují automatická e-mailová potvrzení.
3.10.       Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. Kupnísmlouvu nebo její část, v případě, že není schopen obstarat požadované zboží vpožadovaném množství nebo se výrazným způsobem změnila cena  zboží  určenádodavatelem nebo má pochybnosti o důvěryhodnosti kupujícího či údajích uvedených vobjednávce a domnívá se, že jednání kupujícího by mohlo vést k finanční újměprodávajícího. V případě, že tato situace  nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovatkupujícího za účelem dohody o dalším postupu.  Případné dohodnuté změny v objednávce,resp. kupní smlouvě, zanese prodávající do objednávkového systému.
V případě, že kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u prodávajícího,zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.         Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
     
       a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
       b)  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, číslo účtu 247510969/0300
                 (dále jen „účet prodávajícího“)
4.2.         Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.         Prodávající požaduje od kupujícího zálohu ve výši 25% v případě objednávky nad 6000,-Kč zasílané na dobírku. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4.         V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5.         V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání  příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7.         Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8.         Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě objednávky kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží  či v den odeslání objednávky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy  o dodávce   zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od  převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu  provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího darkyproradost.obchod@gmail.com.
5.3.         V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4.         V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým  je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Při vrácení do 14 dnů vrací kupující zákazníkovi všechny peníze, které od něj přijal, včetně nezbytných nákladů na dopravu. Náklady na dopravu jsou počítány podle ceny nejnižší možné přepravy v ceníku prodávajícího.
5.5           Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Vracené zboží samozřejmě nesmí být poškozené nebo viditelně opotřebované, nesmí chybět jeho část ani návod a další dokumenty. Vrácené zboží by mělo být v původním obalu, což není zákonnou povinností, ale náklady na opětovné zabalení zboží do původního si může prodávající připočíst k výše uvedeným skutečně vynaloženým nákladům.
5.6           Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7.          Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1.         V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2.         Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3.         V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem  doručení.
6.4.         Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5.        Zasíláme pouze na území ČR, na Slovensko nezasíláme!

  7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1.         Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2.         Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
     7.2.1.       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
     7.2.2.       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

     7.2.3.       zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

     7.2.4.       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
     7.2.5.       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.         Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu  odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.         Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
7.5.        Reklamace zboží včetně odstranění vad daného zboží musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou
na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy.
7.6.         Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícícho na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy je prodávajícímu ze strany spotřebitele oznámen výskyt vady na výrobku. Je pak na prodávajícím, aby vyzval spotřebitele k součinnosti, aby daný výrobek dodal. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že provozovatel neobdržel veškeré podklady či vadné zboží potřebné pro vyřízení dané reklamace a to do doby, než budou dodány.
7.7.        Nárok na uplatnění práv z vad zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry a vlastnostmi parametrům uvedených v popisu či dokumentaci zboží.
7.8.         Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
8.1.         Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.         Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.         Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy darkyproradost.obchod@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4.        Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy darkyproradost.obchod@gmail.com .
              Informaci o vyřízení stížnosti kupujícícho zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.5.        K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce pro Jihomoravský a Zlínský kraj se sídlem Třída Kapitána Jaroše 1924/5, 602 00 Brno, IČ: 00020869,
internetová adresa www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů online nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím kupujícím z kupní smlouvy.
8.6.        Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, internetová adresa www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady /EU/ č.524/2013 ze dne 21.5.2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení /ES/ č.2006/2004 a směrnice 2009/22/ES /nařízení o řešení spotřebitelských sporů online/ 
8.7.         Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů  
8.8.         Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1.Osobní data jsou uchovávána a nejsou poskytována třetím osobám. Vyjímku představují dopravci /DPD/, kterým jsou osobní údaje předávána v minimálním rozsahu, nutné pro doručení zboží, účetní, která zpracovává účetnictví firmy, kontrolní orgány ČR a právní zástupci v případě řešení právních záležitostí.   
9.2. Osoba zodpovědná za GDPR /DPO/ Jiřina Kopuletá, Lysovice 116, 682 01 Vyškov, tel: 777 315 999, email: darkyproradost.obchod@gmail.com
   
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího naelektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Odvolat cookies souhlas

10.3. Obecně o cookies
Pro správnou funkci stránek je nezbytné uložit na vaše zařízení malé datové soubory označované jako cookies, . Účelem cookies je zajistit, aby stránky spolehlivě fungovaly spolu s a efektivnější správou a cílením obsahu stránek a reklam. A zajistit, že Vám bude doručován pro Vás zajímavý obsah. Cílem není nadměrně sledovat uživatele, proto si samozřejmě můžete ukládání vypnout, nebo uložená cookies smazat. Učinit tak můžete například ve vašem webovém prohlížeči. Přesto, že se snažíme, aby bez cookies nebyly ovlivněny základní funkce, nemůžeme za případné nefunkčnosti nést odpovědnost
10.4. Co jsou cookies?
Cookies jsou malé soubory ve Vašem prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích,
telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše stránky. Pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. Pomocí cookies si
stránky na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli. Jedná se například o přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a
podobné zobrazovací informace. Tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu například při přechodu z jedné stránky na druhou.
10.5. Jaké cookies používáme?
Cookies používáme v případě, že navštívíte stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anebo k anonymním statistikám ohledně návštěvnosti.
Tyto stránky používají dvě kategorie souborů cookies:
soubory cookies vyžadované k činnosti stránek a zajišťující funkce, nezbytně nutné k využívání stránek
soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení stránek
Platnost těchto cookies je omezena na WEB, který prohlížíte. Cookies jsou obecně považovány za bezpečné.
Dále můžeme využívat i cookies třetích stran, které slouží k získávání statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na stránkách. Jsou umístěny
pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.
10.6. Můžete cookies odmítnout?
Soubory cookies můžete smazat v nastavení svého internetového prohlížeče. Odmítnutí je také dále v těchto informacích. Pokud ale nepovolíte použití
cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly. V nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v
menu příslušného internetového prohlížeče
10.7. Kde mohu najít více informací o cookies?
Pokud se chcete dozvědět více o cookies, použijte prosím níže uvedené odkazy:https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookiehttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cshttps://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/https://www.zendesk.com/company/cookie-policy
10.8. Seznam cookies:
Název                                                Trvanlivost      Typ     Kdo má přístup k informacím         Popis
shopix-items-onpage,shopix-
view-type Session   Technická       Eshop      Volby zobrazení a stránkováni výpisů produktů v eshopu. Technické cookies eshopu.
in_stock_cookies                                 Session     Technická       Eshop      Pomocná cookies pro provoz eshopu.
CONSENT                                         6 měsíců     Analytická      Google     Ukládá preference uživatele pro účely zobrazování personalizované reklamy.
NID                                                    6 měsíců     Analytická      Google     Slouží k zapamatování preferencí uživatele, jako je například jazyk, ve kterém se stránka zobrazuje aj.
 _ga, _gat, _gta, _gid                      0-24 měsíců  Analytická    Google Analytics  Měří návštěvnost pomocí nástrojů Google Analytics, umožňuje anonymní identifikaci návštěvníka stránek a analýzu jeho chování. Sbírá IP adresu, informace o prohlížeči, o použitém operačním systému a rozlišení obrazovky.  
_dc_gtm_UA_2X                             1 minuta      Analytická    Google Tag Manager  Slouží k omezení rychlosti požadavku
_gcl_au                                           24 hodin      Analytická    Google Tag Manager   Slouží k měření konverzí.
11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Jiřina Kopuletá, Lysovice 116, 682 01 Vyškov adresa elektronické pošty: darkyproradost.obchod@gmail.com telefon: 777 315 999.
12.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2022 a nahrazují veškerá předchozí ustanovení obchodních podmínek.